Council of Commissioners

The Council of Commissioners is the supreme organ of the Commission. It is composed of seven (7) commissioners including the Chairperson and the Vice Chairperson appointed by Cabinet and approved by the Senate. read more

Vacances

no news in this list.

PSC News Letter

Tumenye uburyo bushya bwo gushaka akazi mu Nzego za Leta hifashishijwe Ikoranabuhanga

Photo yo kuri internet.


 

Umunyarwanda ushaka akazi mu Nzego za Leta agomba kuba afite ubumenyi bumwerera gupiganira umwanya ashaka. Gushaka akazi mu Nzego z’ imirimo ya Leta  byakorwaga hifashishijwe Iteka rya Perezida nº46/01 ryo kuwa 29/07/2011 rigena uburyo bwo gushaka no gushyira mu myanya abakozi bakora mu Nzego z’imirimo ya Leta. Kuva ku itariki ya 01/05/2017 mu igazeti ya Leta hasotse iteka rya Perezida n°144/01 ryo ku wa 13/04/2017 rigena uburyo bwo gushaka, gushyiraho no gushyira mu myanya Abakozi ba Leta, rigaragaramo uburyo bushya bwo gushaka akazi mu Nzego za Leta hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Zimwe mu ngingo zigaragaza impinduka ku byerekeranye n’ibyo umukandida usaba akazi asabwa harimo  ingingo ya 8 ivuga uburyo bwo gusaba kazi. Iyi ngingo isobanura ko Umuntu usaba akazi ku mwanya watangajwe agomba kuzuza akanohereza ifishi ikoze mu buryo bw’ikoranabuhanga akoresheje inzira y’ikoranabuhanga mu itumanaho mu gushaka abakozi.

Umuntu usaba akazi agomba kandi gufotoza mu buryo bubika kopi y’ikoranabuhanga kandi akohereza indangamuntu ye y’umwimerere cyangwa ikiyisimbura na kopi y’impamyabumenyi ku rwego rushaka umukozi hifashishijwe inzira  y’ikoranabuhanga mu itumanaho mu gushaka abakozi. 

Iyo umuntu usaba akazi afite ubumuga, kandi akaba akwiye umwihariko mu gukoreshwa ikizamini, agomba kubigaragaraza muri dosiye ye isaba akazi, yandika ahabugenewe ubwoko bw’ubumuga afite.  

Ku bijyanye n’Itangazwa ry’amanota y’ibizamini byanditse, ingiyo ya 14 y’iri  Teka isobanura ko amanota y’abakoze ibizamini byanditse agomba gutangazwa mu gihe kitarenze iminsi icumi (10) y’akazi ibarwa uhereye ku munsi amapiganwa yarangiriyeho.  Amanota abakandida babonye atangazwa hifashishijwe inzira y’ikoranabuhanga mu itumanaho mu gushaka abakozi kandi abakandida bakamenyeshwa hifashishijwe E- mails n’ubutumwa bugufi kuri telefoni.

Itangazwa ry’amanota y’ibizamini bikorwa mu buryo bw’ikiganiro ingingo ya 16 y’iri Teka ivuga ko amanota y’abakoze ibizamini bikorwa mu buryo bw’ikiganiro atangazwa mu gihe kitarenze umunsi umwe (1) w’akazi uhereye umunsi amapiganwa yarangiriyeho.

Amanota abakandida babonye atangazwa hifashishijwe inzira y’ikoranabuhanga mu itumanaho mu gushaka abakozi kandi abakandida bakamenyeshwa hifashishijwe E-mails n’ubutumwa bugufi kuri telefoni.

Nyuma yo gusobanura uburyo umukandida usaba kazi yakoresha, iri Teka mu ngingo yaryo ya 18, ryasobanuye n’uburyo ashobora kujurira igihe atishimiye uburyo igikorwa cyo  gushaka abakozi  cyagenze mu bu.

Umukandida wumva ko yarenganyijwe mu gihe cyo gushaka akazi ashobora kujuririra ku rwego rwa mbere urwego rushaka umukozi mu gihe kitarenze iminsi itatu (3) y’akazi uhereye ku munsi w’igikorwa  cyangwa icyemezo ajuririra.   

Ubujurire butangwa hakoreshejwe inzira y’ikoranabuhanga mu itumanaho mu gushaka abakozi. 

Iyo bigaragaye ko hakozwe ikosa mu guteranya amanota, bikosorwa ako kanya n’abakoresheje ibizamini.  

Iyo ikosa ryakozwe rishingiye ku mikosorere, urwego rushaka umukozi rusaba uwateguye akanakosora ibizamini gusubiramo itangwa ry’amanota uko  bikwiye. Gukosorwa bikorwa ku bakandida bose bakoze ikizamini kuri uwo mwanya.  

Urwego rwajuririwe rugomba gutanga igisubizo ku bujurire mu gihe cy’iminsi itatu (3) y’akazi ibarwa uhereye ku munsi ubujurire bwakiriweho. 

Iyo umukandida atanyuzwe n’icyemezo cyafashwe, ajurira ku rwego rwa kabiri muri Komisiyo mu gihe cy’iminsi ibiri (2) y’akazi uhereye itariki yaboneyeho igisubizo cy’urwego rwakoresheje ibizamini. Komisiyo ifata icyemezo ku kibazo yajuririwe mu gihe kitarenze iminsi itanu (5) yʼakazi uhereye ku munsi yakiriyeho ubujurire.

Muri make izi nizo ngingo zimwe z’ingenzi zahindutse muri iri Teka zigaragaza uruhare rw’Umukandida  usaba akazi  mu Nzego za Leta.

Uwineza Jacqueline

Umukozi ushinzwe kugenzura

imicungire y’Abakozi ba Leta.


Monday, 22 May 2017

USEFUL DOCUMENTS AND FORMS CONNECT TO US
  • Guest Book
  • Web links
  • Corruption convicts database
  • Public service application form.
  • Checklist as a pre-requisite for recruitment report approval
  • Rwanda Public Service E-Recruitment and Employee Self-Service Portals.

  • Developed By Rwanda development Board.