Council of Commissioners

The Council of Commissioners is the supreme organ of the Commission. It is composed of seven (7) commissioners including the Chairperson and the Vice Chairperson appointed by Cabinet and approved by the Senate. read more

Vacances

no news in this list.

PSC News Letter

/

URUGENDO RW’UMUKOZI WA LETA MU KAZI RUTANGIRIRA HE? RUKARANGIRIRA HE?

 

Uko Umukozi wa Leta yinjira mu kazi

Ubusanzwe kugira ngo umuntu abone akazi mu Nzego za Leta, agomba gushyirwa mu mwanya yatsindiye binyuze mu ipiganwa (recruitement) cyangwa se, akaba yarawushyizwemo n’Umuyobozi ubifitiye ububasha binyuze mu gushyirwaho (nomination) ku myanya imwe n’imwe yo mu Nzego z’Ubuyobozi. Hari n’inzego zimwe na zimwe zishyira abakozi mu myanya binyuze mu koherezwa (Urugero: Inzego z’Ubuzima n’iz’Uburezi)

Imicungire y’Umukozi wa Leta uri mu kazi

 

Kuva igihe umukozi atangiriye akazi kugeza igihe azakaviramo, agomba kugira uburyo acungwa kandi bikaba bishingiye ku mategeko. Icungwa ry’Umukozi wa Leta ritangirira ku ndahiro, rikarangirira ku kuva mu bakozi ba Leta.

Mbere yo gutangira imirimo, Umukozi wa Leta agomba kurahira nk’uko biteganywa n’Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu, bigateganywa nanone na Sitati Rusange igenga Abakozi ba Leta. Umukozi wa Leta umaze kurahira, ahabwa ibaruwa imuha akazi ariko akamenyeshwa ko ahawe amezi atandatu y’igeragezwa. Igihe igeragezwa rirangiye, rishobora kongerwa mu gihe cy’amezi atatu bitewe n’impamvu zisobanutse zishingiye ku buryo umukozi yitwaye cyangwa uburyo agaragazamo ko ashoboye akazi. Iyo igeragezwa rigaragaje ko umukozi ashoboye akazi kandi afite imyitwarire iboneye, ahabwa ibaruwa imumenyesha ko ahawe akazi burundu.

Kuba umukozi ari mu kazi kandi bisobanuye ko ashobora kuba mu kazi aho yashyizwe, yimuwe, atijwe, ashyizwe ahandi, ahagaritswe ku kazi by’agateganyo cyangwa se ahagaritse akazi mu gihe kizwi. Afatwa kandi nk’Umukozi uri ku kazi iyo ari mu kiruhuko, mu butumwa bw’akazi no mu mahugurwa.

Umukozi uri mu kazi agira uburenganzira, ariko kandi agira n’inshingano agomba kubahiriza. Mu burenganzira bwe, harimo ko agomba guhabwa umushahara n’ibindi bigenwa n’amategeko bihwanye n’umwanya w’umurimo akoraho hashingiwe ku mbonerahamwe y’imyanya y’imirimo y’Urwego akoramo, guhabwa ibiruhuko biteganywa n’amategeko, gukorerwa isuzumabushobozi rya buri mwaka no kuzamurwa mu ntera y’ingazi ntambike (Horizontal step promotion) nyuma y’imyaka itatu igihe yujuje ibisabwa.

Naho mu nshingano ze, Umukozi wa Leta agomba kubahiriza amasaha y’akazi, kurangiza umurimo ashinzwe ubwe kandi neza, akabungabunga Umutungo wa Leta, akagira ibanga ry’akazi, akarangwa n’imyitwarire myiza kandi akirinda ibitabangikanywa n’umurimo we no kuba yasanisha cyangwa akavanga inyungu ze bwite n’inyungu z’akazi (conflict of interest).

Iyo Umukozi atabashije kubahiriza inshingano ze nk’uko abisabwa, bishobora kubyara amakosa yo mu kazi kandi akaba yayahanirwa hashingiwe ku mategeko abigenga. Uburyo bwo kumuhana bugomba kubahiriza amahame y’ingenzi ariyo: Gusaba umukozi ibisobanuro mu nyandiko no kumuha umwanya wo kwisobanura mu nyandiko, kumumenyesha ko ibisobanuro bye byumvikanye cyangwa se bitumvikanye;(igihe byumvikanye dosiye irashyingurwa burundu no kumukurikirana bigahagarara, naho igihe bitumvikanye dosiye ishyikirizwa akanama gashinzwe gukurikirana amakosa kugira ngo gakore iperereza ku ikosa umukozi akekwaho kandi gashyikirize raporo Umuyobozi); gutanga igihano mu nyandiko no kugisha inama Minisiteri y’Abakozi ba Leta n’Umurimo igihe hagomba gutangwa igihano cyo mu rwego rwa kabiri. Ibi byose kandi bigomba gukorwa hubahirizwa ibihe biteganywa n’amategeko.

Mu gihe umukozi ahamwe n’ikosa agahabwa igihano ariko akabona kitubahirije amategeko, ashobora kujurira. Ubujurire ku rwego rwa mbere bushyikirizwa Umuyobozi watanze igihano, naho ubujurire ku rwego rwa kabiri bushyikirizwa Komisiyo ishinzwe Abakozi ba Leta ari na rwo rwego rwa nyuma rw’ubujurire mu Nzego z’Ubuyobozi. Iyo igisubizo cya Komisiyo kitamunyuze, ashobora kugana Inkiko.

Uko umukozi wa Leta ava mu kazi

Umukozi wa Leta ava mu Bakozi ba Leta iyo: ahagaritse akazi mu gihe kitazwi, asezeye burundu ku kazi, asezerewe nta mpaka, yirukanywe burundu, ahawe ikiruhuko cy’izabukuru, apfuye. Kuva mu kazi bituma umukozi ahanagurwa ku rutonde rw’Abakozi ba Leta.

Izi mpamvu zose zituma umukozi ava mu kazi zigira ibishingirwaho bitandukanye ndetse n’inkurikizi zitandukanye bitewe na buri mpamvu:

- Ku mukozi usaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi, agomba kuba amaze nibura imyaka itatu (3) ku mwanya w’umurimo asabiraho guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Iyo abyemerewe, ashobora kuzongera kuba Umukozi wa Leta nibura nyuma y’imyaka itatu ibarwa guhera igihe yemerewe guhagarika akazi mu gihe kitazwi, kandi binyuze mu buryo bwo gushaka no gushyira abakozi mu myanya buteganywa n’amategeko (recruitment or nomination).

- Ku mukozi wasezeye burundu, nta burenganzira aba afite bwo kongera kuba Umukozi wa Leta, icyakora kubera inyungu z’igihugu,ashobora kwemererwa kongera kuba Umukozi wa Leta nibura nyuma y’imyaka itanu (5) kandi binyuze mu buryo bwo gushaka no gushyira abakozi mu myanya buteganywa n’amategeko.

- Ku mukozi usezerewe nta mpaka, iyo bitewe no kuba adashoboye akazi nyuma y’igeragezwa, cyangwa se n’ubushobozi buke hashingiwe ku isuzumabushobozi rya buri mwaka, nta mperekeza ahabwa. Icyakora ashobora kwemererwa kongera kuba Umukozi wa Leta igihe cyose yabonera akazi mu Nzego za Leta binyuze mu buryo bwo gushaka no gushyira abakozi mu myanya buteganywa n’amategeko. Naho iyo yasezerewe bitewe n’ibura ry’umwanya w’umurimo, ahabwa imperekeza hashingiwe ku burambe, kandi ashobora kwemererwa kongera kuba Umukozi wa Leta igihe cyose yabonera akazi mu Nzego za Leta binyuze mu buryo bwo gushaka no gushyira abakozi mu myanya buteganywa n’amategeko.

- Ku mukozi wirukanwe burundu, ahita ashyirwa ku rutonde rw’abatemerewe kongera gushaka akazi mu Nzego za Leta (blacklist). Iyo hashize nibura imyaka irindwi, ashobora gusaba guhanagurwaho ubusembwa (rehabilitation), yabyemererwa akaba yemerewe kuba yakongera kuba Umukozi wa Leta binyuze mu buryo bwo gushaka no gushyira abakozi mu myanya buteganywa n’amategeko.

- Ku mukozi uhawe ikiruhuko cy’izabukuru, ntabwo yongera kwemererwa gushaka akazi mu Nzego za Leta kuko aba yujuje imyaka y’ikiruhuko cy’izabukuru, ahubwo agenerwa n’Urwego akorera impamba y’izabukuru itangwa mu mafaranga, hashingiwe ku burambe uwo mukozi afite mu Butegetsi bwa Leta.

- Ku mukozi upfuye, aba arangije umurimo we mu bakozi ba Leta kandi n’ikurikiranwa ku makosa yaba yarakoze rirahagarara, hanyuma urwego yakoreraga ruha umuryango we amafaranga y’ishyingura, kandi rugatanga n’amafaranga y’impozamarira agenewe abazungura ba nyakwigendera. Ayo mafaranga angana n’inshuro esheshatu (6) z’umushahara mbumbe yahembwe bwa nyuma atangwa ingunga imwe.

Ubusaze bw’ikosa mu kazi bubaho ryari?

Iyo ikosa ridahanwe hagashira umwaka umwe (1) ku ikosa rihanishwa igihano cyo mu rwego rwa mbere, cyangwa imyaka ibiri (2) ku ikosa rihanishwa igihano cyo mu rwego rwa kabiri, iryo kosa ntiriba rigihanwe. Igihe kivugwa hano gitangira kubarwa uhereye igihe umuyobozi ubifitiye ububasha yamenyeye iryo kosa.

ni gute umuntu ahanagurwaho ubusembwa n’ubuzime bw’ikosa ryo mu kazi ?

Nyuma yo guhanwa, umukozi ashobora gusaba mu nyandiko Umuyobozi wamuhaye igihano, guhanagurwaho ubusembwa. Ihanagurabusembwa ritangwa n’umuyobozi watanze igihano amaze kubigirwaho inama n’Akanama gashinzwe gukurikirana amakosa iyo igihano gisabirwa ihanagurabusembwa ari icyo mu rwego rwa mbere. Ku bihano byo mu rwego rwa kabiri, umuyobozi watanze igihano abanza kugisha inama Minisitiri w’Abakozi ba Leta n’Umurimo mbere yo gufata umwanzuro kw’ihanagurabusembwa. Ihanagurabusembwa rishobora kwemerwa iyo hari ibimenyetso bifatika byerekana ko umukozi nyuma yo guhanwa yisubiyeho kandi akarangwa n’imyitwarire myiza.

Ku bihano byo mu rwego rwa mbere, rishoboka ari uko hashize nibura imyaka itatu (3) umukozi ahawe igihano. Naho ku bihano byo mu rwego rwa kabiri, rishoboka ari uko hashize nibura imyaka irindwi (7) umukozi ahawe igihano.

 

Ni ubuhe buryo bukurikizwa mu ikurikirana n’imihanire by’amakosa yo mu kazi?

Mbere yo guhana umukozi wakoze ikosa ryo mu kazi, Umuyobozi ubifitiye ububasha abanza kugisha inama akanama gashinzwe ikurikirana ry’amakosa yo mu kazi. Buri rwego rwa Leta rero rugomba kugira  ako kanama kagizwe n’abantu nibura batanu (5); batatu muri bo bakora imirimo y’Akanama mu buryo buhoraho, bakaba ari aba bakurikira:

1° umuyobozi w’Ishami ufite Abakozi mu nshingano ze, ari na we Perezida w‘Akanama;

2° umukozi ufite imicungire y’Abakozi mu nshingano ze, Umunyamabanga w’Akanama;

3°Umujyanama w’urwego mu by’Amategeko.

Abandi basigaye batorerwa manda y’umwaka umwe (1), ishobora kongerwa inshuro imwe gusa, batorwa ku buryo bukurikira:

1° umukozi uhagarariye abakozi bo mu cyiciro cy’imirimo y’abaporofesiyoneli utorwa na bagenzi be;

2° umukozi uhagarariye abakozi bo mu cyiciro cy’imirimo ya tekiniki na we utorwa na bagenzi be.

 

Inzego za Leta zifite abakozi babarizwa mu bindi byiciro by’imirimo, zongera mu bagize Akanama gashinzwe ikurikirana ry’amakosa umukozi uhagarariye abandi uturutse muri buri cyiciro cy’imirimo.

Iyo rero ugize Akanama gashinzwe ikurikirana ry’amakosa ari we ukurikiranyweho ikosa, ntiyitabira imirimo ijyanye no gusuzuma ikosa rye.

Umukozi wagaragaweho ikosa asabwa n’umuyobozi ufite ububasha bwo kumuhana, gutanga ibisobanuro ku ikosa akekwaho. Ibyo bisobanuro umukozi abitanga mu gihe kitarenze iminsi itanu (5) y’akazi, uhereye igihe yaboneye urwandiko rumusaba kwisobanura. Iyo atanze ibisobanuro byumvikana, gukurikiranwa birahagarara na dosiye yari akurikiranyweho igashyingurwa burundu. Naho iyo ibisobanuro umukozi atanze bitumvikana, umuyobozi ubifitiye ububasha ahita asaba Akanama gashinzwe gukurikirana amakosa, gukurikirana iryo kosa kugira ngo karitangeho raporo mu gihe kitarenze iminsi cumi n‘itanu (15) y’akazi uhereye igihe kasabiwe gutangira gukurikirana ikosa. Uwo muyobozi amenyesha Umukozi mu nyandiko umwanzuro yafatiwe mu gihe kitarenze iminsi itanu (5) y’akazi uhereye igihe yaboneyeho inama abigirwaho n’akanama gashinzwe gukurikirana amakosa cyangwa Minisitiri w’Abakozi ba Leta n’Umurimo (bitewe n’uburemere bw’ikosa).

Umukozi wa Leta ukekwaho ikosa riremereye rishobora gutuma ahanishwa igihano cyo mu rwego rwa kabiri, ashobora guhagarikwa by’agateganyo mu gihe kitarenze amezi atandatu (6), kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse ku ikosa rye,iki cyemezo gifatwa n’Umuyobozi ufite ububasha bwo kumuhana ashingiye ku nama yabigiriweho n’Akanama gashinzwe gukurikirana amakosa.

Muri icyo gihe umushahara w’umukozi wahagaritswe by’agateganyo kubera iperereza ukomeza kubarwa wose akanawubikirwa. Iyo nta kosa rimuhamye ahabwa imishahara ye uko yayibikiwe, iyo ikosa rimuhamye, atakaza uburenganzira ku mishahara yose yari yarabikiwe kandi igihano ahawe kigira agaciro kuva igihe yahagarikiwe by’agateganyo.

Igihano cyose gitangwa mu buryo bw’ibaruwa aho umuyobozi ubifitiye ububasha agaragariza umukozi mu buryo burambuye ikosa yakoze n’ingaruka zaryo, iyo baruwa ishyikirizwa umukozi ubwe, na we akayishyiraho icyemezo cy’iyakira mu nyandiko. Kopi y’iyo baruwa y’igihano yashyizweho icyemezo cy’iyakirwa ibikwa muri dosiye y’umukozi.

Umukozi wa Leta utishimiye igihano yahawe mu rwego rw’akazi, afite uburenganzira bwo kujuririra inzego z’ubuyobozi. Ku rwego rwa mbere, Umukozi ajuririra umuyobozi wamufatiye igihano mu gihe kitarenze iminsi itanu (5) y’akazi amenyeshejwe icyemezo yafatiwe, agahabwa igisubizo mu gihe kitarenze iminsi cumi n’itanu (15) y’akazi uhereye umunsi ubujurire bwakiriwe n’umuyobozi wamufatiye igihano. Ku rwego rwa kabiri,Umukozi  ajuririra Komisiyo ishinzwe Abakozi ba Leta, mu gihe kitarenze iminsi itanu (5) y’akazi uhereye ku munsi yaherewe igisubizo. Komisiyo na yo itanga umwanzuro mu gihe kitarenze iminsi mirongo itandatu (60) y’ingengaminsi. Komisiyo ishinzwe abakozi ba Leta nirwo rwego rwa nyuma,  icyemezo cyayo  ntikijuririrwa mu rundi rwego rw’Ubuyobozi. Icyakora Umukozi wa Leta atanyuzwe n’icyemezo cya Komisiyo), ashobora gutanga ikirego cye mu rukiko rubifitiye ububasha hakurikijwe amategeko abigenga.

 

 

Ni ibihe bihano byo mu rwego rw’akazi?

Ibihano byo mu rwego rw’akazi birimo ibice bibiri: hari ibyo mu rwego rwa mbere ari na byo bijyana n’amakosa yoroheje; n’ibyo mu rwego rwa kabiri bijyana n’amakosa akomeye, hashingiwe ku buremere bwayo. Uhereye ku gihano cyoroheje ujya ku gikomeye mu bihano byo mu rwego rwa mbere, habanza igihano cyo kwihanangirizwa, hagakurikiraho icyo  kugawa.

Ibi bihano bitangwa n’umuyobozi ukuriye urwego umukozi akoramo amaze kumva inama abigirwaho n’Akanama gashinzwe gukurikirana amakosa yo mu kazi. Umuyobozi ukuriye urwego kandi ashobora guha undi muyobozi ububasha bwo guhana umukozi mu kigwi cye.

 Ku bihano byo mu rwego rwa kabiri, uhereye ku gihano gitoya ijya ku gihano kinini, habanza igihano cyo gukererezwa kuzamuka mu ntera; hagakurikiraho icyo guhagarikwa ku kazi mu gihe kitarenze amezi atatu adahemberwa; hagaheruka icyo kwirukanwa burundu ku kazi. Ibi bihano byo bitangwa n’umuyobozi washyize umukozi mu mwanya amaze kumva inama abigirwaho n’Akanama gashinzwe gukurikirana amakosa, na Minisitiri w’Abakozi ba Leta n’Umurimo.

Ni izihe mpamvu zishobora kongera uburemere bw’ikosa ryo mu kazi ?

1° isubirakosa ribaye mu gihe kitarenze umwaka umwe (1);

2° impurirane y’amakosa yo mu rwego rw’akazi;

3° ikosa ryakozwe rigatera ingaruka mbi zibangamira inyungu rusange ku buryo budasanzwe;

4° kuba hari ibimenyetso bifatika kandi bidashidikanywaho byerekana ko habaye gucura umugambi no kugambirira gukora ikosa;

5° ikosa ryo mu kazi ryakozwe n’abakozi barenze umwe bashyize hamwe;

6° ikosa ryakozwe n’umukozi ushinzwe kuyobora abandi.

Uburemere bw’ikosa ryo mu kazi bushobora kugabanywa kubera izihe mpamvu ?

 

1° iyo ari ubwa mbere umukozi akosheje mu rwego akorera, kandi yari asanzwe agaragaza imyitwarire myiza no kuba intangarugero mu kazi, kandi hagaragazwa ibimenyetso bifatika by’uko ikosa ryamugwiririye;

2° iyo mbere yo gukurikiranwa, umukozi ahise yirega agasaba imbabazi ku ikosa yakoze;

3° iyo igikorwa cyangwa imyitwarire byabyaye ikosa byatewe ku buryo budashidikanywaho n’uko umukozi yasembuwe bikomeye n’uwatumye akosa.

 

 

Komisiyo Ishinzwe abakozi ba Leta n’iki? Ikora iki?

Komisiyo ni urwego rw’Igihugu rwigenga rufite ubwisanzure mu miyoborere, mu micungire y’abakozi, imari n’umutungo. Komisiyo ishinzwe Abakozi ba Leta ifite mu nshingano zayo kugenzura uko inzego za Leta zishyira mu bikorwa politiki, amahame n’amategeko ajyanye no gushaka no gucunga Abakozi ba Leta.

Komisiyo Ishinzwe Abakozi ba Leta igira uruhe ruhare mu micungire y’abakozi ba Leta?

1. Gushyiraho uburyo buboneye bwo gushaka abakozi ba Leta, kugenzura ko inzego za Leta zishyira abakozi mu mirimo binyuze mu mucyo kandi mu buryo bumwe ku bashaka akazi bose;

 

2. Gusuzuma raporo z’amapiganwa yakoreshejwe n’Inzego za Leta zishaka abakozi;

 

3. Kugenzura ko Inzego za Leta zubahiriza amategeko, amabwiriza n’ibyemezo bijyanye n’imicungire y’abakozi ba Leta;

 

4. Kugenzura uko inzego za Leta zitanga  serivisi n’uburyo abagana izo Nzego bakira serivisi bahabwa;

 

5. Kugenzura imyifatire n’imyitwarire mbonezamurimo by’abakozi ba Leta n’ingaruka bigira ku itangwa rya Serivisi;

 

6. Gukora ubushakashatsi ku mategeko, amateka, ubumenyi bukenewe, n’ibindi byerekeye imicungire n’iterambere ry’abakozi n’inzego z’imirimo ya Leta kugira ngo igire Guverinoma inama;

 

7. Gufata imyanzuro ku rwego rwa nyuma ku byemezo byo mu rwego rw’Ubutegetsi yajuririwe.

Umukandida ushaka gupiganira akazi mu nzego za Leta asabwa iki?

Abashaka akazi ku myanya yatangajwe bagomba kuzuza ifishi ikoreshwa mu gusaba akazi, iboneka ku rubuga rwa interineti rwa Komisiyo, ku cyicaro cyayo no ku cyicaro cy’urwego rukeneye abakozi.

 

Abashaka akazi bagomba kugeza ifishi ikoreshwa mu gusaba akazi ku rwego rukeneye abakozi mu gihe kitarenze iminsi itanu (5) y’akazi uhereye igihe imyanya yatangarijwe Iyo fishi igomba kandi kuba iherekejwe na fotokopi y’impamyabushobozi isabwa na fotokopi y’indangamuntu.

 

Iyo nta bakandida babonetse ku myanya yatangajwe, urwego rukeneye abakozi rubimenyesha Minisitiri w’abakozi ba Leta n’Umurimo na Komisiyo bagasuzuma uburyo uwo mwanya wabonerwa umukozi. Ifishi ikoreshwa mu gusaba akazi ishobora kuzuzwa mu nyandiko cyangwa bicishijwe ku rubuga rwa interineti. Ingingo ya 6 mu Iteka rya Perezida rigena uko abakozi ba Leta bashakwa

Umukandida watsindiye akazi mu nzego za Leta asabwa ibihe byangombwa ?

Umukandida watsinze ibizamini mbere yo guhabwa akazi agomba kubanza kwerekana ibyangombwa bikurikira:

1° umwirondoro wuzuye;

2° fotokopi y’impamyabumenyi iriho umukono wa noteri ;

3° ifoto ngufi imwe;

4° icyemezo cy’uko atakatiwe igifungo kigera cyangwa kirenze amezi atandatu

5° icyemezo cyo kwa muganga .

Ingingo ya 18, mu Iteka rya Perezida rigena uko Abakozi ba Leta bashakwa.

Urwego rwa Leta rwakoresheje ibizamini by’akazi rusabwa iki na Komisiyo?

Ingingo ya 19 mu Iteka rya Perezida rigena uko abakozi ba Leta bashakwa: Gushyikiriza raporo Komisiyo Urwego rushaka umukozi, nyuma yo gukoresha ibizamini no kubikosora, rushyikiriza Komisiyo raporo igaragaramo ibi bikurikira:

1° urutonde rw’imyanya yatangajwe n’imibare y’ abakandida bayisabye;

2° urutonde rugaragaza abakandida batoranyijwe, abataratoranijwe n’impamvu;

3° amazina y’abakandida bakoze ibizamini byose n’amanota babonye;

 

4° kopi y’ibibazo byabajijwe n’ibisubizo byabyo;

5° aho ibizamini byabereye, itariki, n’isaha;

6°  amazina n’imikono y’abakoresheje ibyo bizamini bakanabikosora.

 

Igikorwa kijyanye no gutanga raporo y’amapiganwa yakoreshejwe ku myanya y’imirimo ya Leta kireba Inzego zose zo mu Butegetsi bwa Leta

USEFUL DOCUMENTS AND FORMS CONNECT TO US
  • Guest Book
  • Web links
  • Corruption convicts database
  • Public service application form.
  • Checklist as a pre-requisite for recruitment report approval
  • Rwanda Public Service E-Recruitment and Employee Self-Service Portals.

  • Developed By Rwanda development Board.